SFDR en ESG-beleid

Het ESG-beleid van MKB Fonds in het kader van de Sustainable Risk Finance Disclosure Regulation (2019/2088) Een belangrijk onderdeel van ons fondsbeleid is dat we investeren voor de lange termijn. Daarbij streven wij naar het genereren van een superieur risico-gewogen rendement in fondsen die we beheren. Het evalueren van ESG-factoren is in onze optiek onderdeel van een gedegen investeringsproces. We zijn er daarom van overtuigd dat binnen het kader van het investeren op lange termijn in participaties, ESG-factoren hierin meegewogen moeten worden.


Een duidelijk zichtbare trend in zowel de beleggingswereld, als de samenleving, is dat duurzaamheid (of ESG) een steeds belangrijker thema wordt. Met de huidige ontwikkelingen betekent dit dat externe effecten invloed kunnen hebben op de resultaten van ondernemingen die op dit vlak tekort schieten. Tevens kan de verkoop van een participatie in het gedrang komen indien deze niet voldoet aan de ESG-vereisten van een potentiële koper. Als investeerder is het belangrijk om hiermee rekening te houden, alleen al vanuit het oogpunt van rendement.


Verder vereist de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”), regulering vanuit de Europese Unie, dat financiële marktdeelnemers zoals MKB Fonds, ESG-gerelateerde informatie moeten verstrekken aan (potentiële) investeerders. Deze informatie heeft betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleid, de evaluatie van nadelige duurzaamheidseffecten, het beloningsbeleid in relatie tot duurzaamheidsrisico’s en de openbaarmaking van duurzaamheidsrisico’s. In dat kader doet MKB Fonds, in overeenstemming met de artikelen 3, 4 en 5 van de SFDR, de volgende mededelingen:

Beleid met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s Allereerst is het belangrijk om duidelijk de definitie van “duurzaamheidsrisico” te beschrijven. Artikel 
2 van de SFDR stelt het volgende: een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of bestuurlijk vlak die, indien deze zich voordoet, een daadwerkelijke of potentieel materiele negatieve impact heeft op de waarde van een investering. Voor MKB Fonds bestaan duurzaamheidsrisico’s uit risico’s die, als ze zich zouden realiseren, een materieel negatief effect zouden hebben op de waarde van de portefeuilles van haar alternatieve beleggingsfondsen (abi’s).

Duurzaamheidsrisico’s omvatten (maar zijn niet beperkt tot) de volgende 
zaken:

  • Klimaatgerelateerde risico’s zoals de impact van vaker voorkomende droogte op de activiteiten van participaties
  • Sociale risico’s zoals de impact van het niet naleven van arbeidsregelgeving door participaties
  • Bestuurlijke risico’s zoals onvoldoende toezicht op het bestuur van participaties

Voordat er een investeringsbeslissing wordt genomen namens een fonds dat MKB Fonds beheert, wordt er een besluitvormingsproces gevolgd. Dit houdt onder meer in dat er een uitgebreide due diligence analyse en een beoordeling van een investeringsvoorstel en advies hierover door het investeringscomité van MKB Fonds wordt uitgevoerd. Onderdeel van dit investeringsproces is dat MKB Fonds alle risico’s van een investering in kaart tracht te brengen en vervolgens evalueert op kans dat dit risico zich realiseert. Vervolgens wordt de (negatieve) impact die deze realisatie aanricht op de waarde van een investering ingeschat. Duurzaamheidsrisico’s behoren ook tot dit proces.

Beloningsbeleid

MKB Fonds betaalt haar personeel een combinatie van vaste beloning (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden) en variabele beloning (inclusief bonus). De variabele beloning voor relevante medewerkers houdt onder meer rekening met toepassing van het beleid en procedures van MKB Fonds, inclusief deze die betrekking hebben tot de impact van duurzaamheidsrisico’s op investeringen.

Openbaarmaking van duurzaamheid op participatie niveau Artikel 4 van de SFDR betreft informatieverschaffing over duurzaamheid en stelt dat financiële marktdeelnemers (zoals MKB Fonds) moeten aangeven of zij de nadelige effecten van hun investeringsbeslissingen op duurzaamheid in de bredere zin in hun beleggingsbeleid opnemen. Als zij dit doen, dan worden financiële marktdeelnemers door de SFDR verplicht de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen te meten, op het niveau van de individuele participaties, aan de hand van een reeks aan duurzaamheidsfactoren. Deze ongunstige effecten moeten dan/ in dit geval openbaar gemaakt worden (bijvoorbeeld in een jaarrekening).

Hierbij stelt MKB Fonds dat het geen rekening houdt met nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in artikel 4 lid 1 (a) van de SFDR, en daarom geen rekening houdt met de openbaarmakingen. Gezien de geringe omvang van de organisatie van MKB Fonds zou een openbaarmaking als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van de openbaarmakingsregeling en de daarmee samenhangende administratieve lasten niet proportioneel zijn.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer