SFDR en ESG-beleid

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Statement

Een belangrijk onderdeel van ons fondsbeleid is dat we investeren voor de lange termijn. Daarbij streven wij naar het genereren van een superieur risico-gewogen rendement in de fondsen die wij beheren. Het evalueren van ESG-factoren is in onze optiek onderdeel van een gedegen investeringsproces. We zijn er van overtuigd dat binnen het kader van het investeren op lange termijn in participaties, ESG-factoren meegewogen moeten worden.

Een duidelijk zichtbare trend, in zowel de beleggingswereld als in de samenleving, is dat duurzaamheid (of ESG) een steeds belangrijker thema wordt. Met de huidige ontwikkelingen betekent dit dat externe effecten invloed kunnen hebben op de resultaten van ondernemingen die op dit vlak tekort schieten. Tevens kan de verkoop van een participatie in het gedrang komen indien deze niet voldoet aan de ESG-vereisten van een potentiële koper. Als investeerder is het belangrijk om hiermee rekening te houden, niet alleen met het oog op duurzaamheid, maar ook met het oog op rendement.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”), een Europese verordening, vereist dat financiële marktdeelnemers, zoals MKB Fonds, ESG-gerelateerde informatie moeten verstrekken aan (potentiële) investeerders. Deze informatie heeft betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleid, de evaluatie van nadelige duurzaamheidseffecten, het beloningsbeleid in relatie tot duurzaamheidsrisico’s en de openbaarmaking van duurzaamheidsrisico’s. In dat kader maakt MKB Fonds, in overeenstemming met de artikelen 3, 4 en 5 van de SFDR, graag het volgende kenbaar:

Beleid met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s

In artikel 2 van de SFDR is “duurzaamheidsrisico” als volgt gedefinieerd: “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.
Voor MKB Fonds betekent dit dat duurzaamheidsrisico’s bestaan uit risico’s die, als deze zich zouden realiseren, een materieel negatief effect zouden hebben op de waarde van de portefeuilles van haar alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s).

Dergelijke duurzaamheidsrisico’s zijn bijvoorbeeld:

  • risico’s die samen hangen met de fysieke gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte of hitte;
  • sociale risico’s, zoals de impact van het niet naleven van arbeidsregelgeving door participaties; en
  • governance gerelateerde risico’s, zoals onvoldoende toezicht op het bestuur van participaties.

Voordat een investeringsbeslissing wordt genomen in een fonds dat MKB Fonds beheert, wordt er een besluitvormingsproces gevolgd. Dit houdt onder meer in dat er een uitgebreide due diligence-analyse wordt uitgevoerd en dat het Investeringscomité van een fonds van MKB Fonds het investeringsvoorstel beoordeelt en advies hierover uitbrengt. Onderdeel van dit investeringsproces is dat MKB Fonds alle risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, van een investering in kaart brengt en vervolgens de kans dat dit risico zich realiseert afweegt. Ook wordt de (negatieve) impact die deze realisatie zou kunnen hebben op de waarde van de investering ingeschat. Duurzaamheidsrisico’s worden zodoende in dit proces geadresseerd en gemitigeerd.

Beloningsbeleid

MKB Fonds beloont haar personeel middels een combinatie van een vaste beloning (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden) en een variabele beloning (waaronder een bonus). De variabele beloning voor relevante medewerkers is onderworpen aan de beleidsstukken en procedures van MKB Fonds, waaronder het ESG-beleid.

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid

Artikel 4 lid 1 van de SFDR stelt dat financiëlemarktdeelnemers een verklaring op hun website dienen te plaatsen waaruit is op te maken of zij de negatieve duurzaamheidsimpact van hun beleggingen meewegen. Indien dat het geval is, moeten zij duidelijk maken hoe het due diligence beleid daarop is afgestemd. Ook worden financiëlemarktdeelnemers dan verplicht de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen te meten aan de hand van een reeks aan duurzaamheidsfactoren en zullen hierover aan klanten moeten communiceren.

Gezien de geringe omvang van de organisatie van MKB Fonds zou het meewegen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en de daarmee samenhangende administratieve lasten niet proportioneel zijn.

MKB Fonds houdt derhalve geen rekening met nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de SFDR, en is daarom niet verplicht tot openbaarmakingen.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer