Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

MKB Fonds N.V.
Keizersgracht 135, 1015 CK Amsterdam, Nederland

Functionaris voor de gegevensbescherming:
Naam: T.D. Rijntjes
E-mail: t. rijntjes@mkb-fonds.nl
Telefoon: 020 – 700 66 46

MKB Fonds N.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, telefoon of brief. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Zo hebben wij persoonsgegevens verkregen via Cendris, Company.info en de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens
MKB Fonds N.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:
– Indien u contact met ons opneemt via de website: NAW-gegevens, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers en bedrijfsgegevens;
– Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van mailings van MKB Fonds N.V. verwerken wij eveneens NAW-gegevens, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers en bedrijfsgegevens;
– Indien u contact met ons opneemt omdat u mogelijk interesse heeft in beleggen bij MKB Fonds N.V. verwerken wij daarnaast ook uw voorkeuren (interesse in productgroepen, achtergrond (ervaring, beroep), herkomst van vermogen en beleggingsvoorkeuren;
– Van klanten van MKB Fonds N.V. verwerken wij bovendien: KVK nummer (indien belegging via B.V. of Stichting wordt aangegaan), geboortedatum, plaatsnaam bank, rekeningnummers, BSN-nummer, kopie ID, jaaroverzichten belegging. Wij verzamelen deze (bijzondere) persoonsgegevens als alternatieve beleggingsinstelling onder de wettelijke verplichting van de Wft (Wet op het financieel toezicht)

Doeleinden
MKB Fonds N.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– Om u als (potentiële) klant te kunnen beoordelen en accepteren en u een overeenkomst te kunnen aanbieden;
– Een goede en efficiënte dienstverlening en de verbetering van onze dienstverlening;
– Het onderhouden van contact;
– Om uw vragen te kunnen beantwoorden of opmerkingen te kunnen verwerken, wanneer u via het contactformulier vragen stelt aan ons of opmerkingen bij ons achterlaat;
– Om u te kunnen informeren over onze andere producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor u;
– Nakoming van onze wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat MKB Fonds N.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
– De verbetering van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan MKB Fonds N.V. persoonsgegevens uitwisselen. MKB Fonds N.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website, de leverancier van ons CRM-applicatie (Vicus eBusiness Solutions B.V.), de derde partij die voor ons postmailings verzorgt (Nic.Oud B.V.) en ten behoeve van de administratie beleggersregister, faciliteren (handels)platform, overmaken rente- en aflossingsgelden beleggers in Stichting MKB Aandelenfonds, Stichting MKB Aandelenfonds II, Stichting MKB Aandelenfonds III, MKB Mixfonds I B.V., MKB Mixfonds III B.V.  en Mixfonds IV B.V. (Captin B.V.). In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer MKB Fonds N.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde staten. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het ‘EU-VS Privacy Shield’, wanneer wij een overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
MKB Fonds N.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. In beginsel bewaart MKB Fonds N.V. deze gegevens zo lang als u klant bij ons bent of tot het moment u uw
toestemming intrekt. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MKB Fonds N.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft MKB Fonds N.V. passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo is ons CRM-systeem alleen toegankelijk met een (persoonlijk) login naam en wachtwoord en worden gebruikersnamen en wachtwoorden opgeslagen in een beveiligde omgeving (digitale kluis).

De website www.mkb-fonds.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en de internet browser. Met SSL wordt vertrouwelijke informatie die u via het contactformulier van de website verstuurd versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Uw rechten
U heeft het recht om MKB Fonds N.V. een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, wissing van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om vergeten te worden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

MKB Fonds N.V.
Postbus 10815
1001 EV Amsterdam

Of

info@mkb-fonds.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MKB Fonds N.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

MKB Fonds N.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer